Thông báo bổ sung hồ sơ hợp đồng lao động đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (tuyển dụng trong năm 2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết