Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết