Hội nghị triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện quyết định số 409/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh, vay vốn Ngân hàng Thế giới; quyết định số 240/QĐ-SGDĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học năm 2017 tại tỉnh Đắk Lắk, trong 03 ngày: từ ngày 02 đến ngày 04-10-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017.
Bà Lê Thị Thảo – Trưởng Phòng CTTT triển khai Chương trình Hội nghị
Theo số liệu báo cáo về nhà tiêu và nguồn nước tại các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tính đến hết năm 2015: tỉ lệ trường học tại các xã vùng nông thôn sử dụng nước sạch là 722/771, đạt 93,64%; tỉ lệ trường học tại các xã vùng nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh là 716/771, đạt 92,87%. Trong năm 2017, việc cấp nước và vệ sinh trường học do Sở GDĐT chủ trì đã triển khai đầu tư xây dựng 37 công trình, trong đó đầu tư xây dựng mới 22 công trình, nâng cấp cải tạo 15 công trình với kinh phí thực hiện là 13.245,5 triệu đồng. Hiện tại còn 55/771 trường học tại các xã thuộc vùng nông thôn chưa có nhà tiêu hoặc có nhưng không hợp vệ sinh.
VS2
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tại Hội nghị, ban tổ chức đã quán triệt và hướng dẫn các nội dung, phương pháp để nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các đơn vị trường học về việc tuyên truyền, thực hiện thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học. Đặc biệt là triển khai các chuyên đề chuyên sâu cho học viên như: phương pháp sáng tạo vật dụng vệ sinh trường học; cách thức hình thành thói quen rửa tay bằng xà phòng cho học sinh; xây dựng và triển khai chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; phương pháp tổ chức các sự kiện truyền thông vận động chính sách, cộng đồng.
Nguyễn Văn Đạt