Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn góp phần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/6/2020, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức khai mạc khóa tập huấn Tổ trưởng chuyên môn cho toàn thể tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn của 11 bộ môn cấp trung học phổ thông (THPT). Tham dự khóa tập huấn lần này có gần 800 tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn của 57 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và 15 Trung tâm GDNN – GDTX trong toàn tỉnh. Khóa tập huấn được chia thành 03 đợt, đợt 01, gồm 04 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân (từ ngày 15 đến ngày 16/6/2020); đợt 02 gồm 04 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học (từ ngày 17 đến ngày 18/6/2020; đợt 03 gồm 03 môn: Tin học, Công nghệ và Thể dục (từ ngày 19 đến ngày 20/6/2020).

Tham dự khai mạc khóa tập huấn có Bà Lê Thị Thảo, Trưởng phòng GDTrH và các ông, bà là lãnh đạo, chuyên viên của các phòng, ban trực thuộc Sở; quý thầy, cô là báo cáo viên của 04 bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân, cùng 228 tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn của các đơn vị tham gia tập huấn đợt 01.

Bà Lê Thị Thảo, Trưởng Phòng GDTrH, Sở GDĐT phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn Bà Lê Thị Thảo, Trưởng phòng GDTrH nhấn mạnh: Đây là đợt tập huấn quan trọng, ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp học sinh đang học chương trình hiện hành có thể thụ hưởng những lợi ích của việc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực cho người học, đồng thời giúp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có bước đệm để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CT GDPT 2018).

Khóa tập huấn tập trung trao đổi về hướng dẫn việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng CT GDPT 2018. Việc đổi mới kiểm tra đánh giá được thực hiện theo hướng tăng cường kết hợp đánh giá định tính và định lượng, tức kết hợp đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số. Đánh giá bằng nhận xét không thực hiện chung chung mà đánh giá sự tiến bộ của người học về thái độ, hành vi, kết quả sản phẩm học tập của học sinh. Các hình thức kiểm tra đánh giá sẽ đa dạng như: hỏi đáp, viết, thuyết trình, đánh giá bằng sản phẩm học tập. Đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá học sinh.

Các lớp tập huấn được hướng dẫn thực hiện rà soát tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục trong thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học. Về tinh giản nội dung dạy học, giáo viên sẽ rà soát và đề xuất tinh giản các nội dung dạy học vượt quá nội dung cần đạt về kiến thức, kỹ năng của CT GDPT hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học và hoạt động giáo dục; bổ sung cập nhật những thông tin mới phù hợp thay thế cho thông tin cũ, lạc hậu… Sau khi tinh giản, giáo viên thực hiện tích hợp hoặc ghép nội dung kiến thức thành bài học hoặc chủ đề dạy học. Để tổ chức dạy học sau tinh giản, các nhà trường, tổ chuyên môn phải xây dựng kế hoạch chuyên môn của từng môn học. Từng giáo viên căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch dạy học cho cá nhân, để thực hiện linh hoạt, sáng tạo các bài học, các chủ đề. Trong kế hoạch dạy học, cần xác định rõ yêu cầu cần đạt của chủ đề, từ đó định hướng phương pháp giảng dạy và phân bổ thời gian hợp lý.

Các đại biểu tham dự khóa tập huấn tổ trưởng/ nhóm trưởng chuyên môn thảo luận các chuyên đề của khóa tập huấn (ảnh: Lê Thảo)

Kết thúc khoá tập huấn, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn phải hiểu rõ quy trình rà soát, tinh giản chương trình, nội dung dạy học; tích hợp nội dung kiến thức các bài liên quan thành bài học/chủ đề; xây dựng nội dung đánh giá thường xuyên trong bài học chủ đề; xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục cho đơn vị của mình. Thực hiện tốt nội dung này giúp cho đội ngũ tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn của các đơn vị từng bước tiếp cận nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo CT GDPT 2018.

Chu Phái