Nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn giáo dục và đào tạo của địa phương

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 23/6/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “Vai trò gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, đề tài do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Đăng Khoa.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Đăng Khoa báo cáo đê tài

Phát biểu nêu lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu, ThS. Phạm Đăng Khoa cho biết: Trong thời gian vừa qua, tình trạng bạo lực học đường đã và đang diễn ra hết sức phức tạp trong cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, nhiều vụ việc học sinh đánh nhau, dẫn đến những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Điều này trở thành một vấn nạn xã hội khá nhức nhối mà các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo rất quan tâm. Nhằm thực hiện có hiệu quả sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thì việc nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường vã xã hội trong vấn đề này, để từ đó đề xuất các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là hết sức cần thiết.

TS. Lê Thị Thảo đã thay mặt Ban Chủ nhiệm báo cáo thuyết minh tóm tắt nội dung đề tài

Tại buổi xét duyệt đề tài, TS. Lê Thị Thảo đã thay mặt Ban Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung nghiên cứu và các nội dung khác liên quan đến đề tài mà Hội đồng yêu cầu. Theo đó, đề tài được xây dựng với mục tiêu: Xác định vai trò gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ; coi trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng sổng cao đẹp, phòng chống, bạo lực học đường; nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

TS. Đinh Khắc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến kết luận

Qua báo cáo thuyết minh của Ban Chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đã thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các thành viên và yêu cầu Ban Chủ nhiệm chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh như: xác định đúng đối tượng nghiên cứu là vai trò gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường; làm rõ các thuật ngữ liên quan tới bạo lực học đường, phòng chống bạo lực học đường; bổ sung mục tiêu chung của đề tài; nêu rõ hơn tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước, phương pháp tiếp cận và nội dung nghiên cứu; giới hạn phạm vi nghiên cứu là đối tượng học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông…

Kết quả, Hội đồng đã đánh giá đề tài Đạt và thống nhất đề xuất thực hiện đề tài, với thời gian thực hiện từ 18 đến 24 tháng.

Mai Hương