• Dương Đình Long
 • Phòng Thanh tra
 • Chánh Thanh tra
 • Dương Công Minh
 • Phòng Thanh tra
 • Phó Chánh thanh tra
 • Đặng Quốc Đạt
 • Phòng Thanh tra
 • Chuyên viên
 • Nguyễn Bảo Ngọc
 • Phòng Thanh tra
 • Phó trưởng phòng
 • Dương Thanh Thời
 • Phòng Thanh tra
 • Viên chức biệt phái