• Nguyễn Hữu Quát
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Trưởng phòng
 • Nguyễn Thành Mai
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phó Trưởng phòng
 • Huỳnh Trịnh Mỹ Nữ
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phó Trưởng phòng
 • Trần Cao Lin
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Viên chức biệt phái