Phòng Chính trị tư tưởng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3811.388

1   Ông: Phan Nhật Khánh

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: khanhpn@gddt.daklak.gov.vn

2   Ông: Võ Minh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tuanvm@gddt.daklak.gov.vn

3   Bà: Nguyễn Thị Mai Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Email: huongntm@gddt.daklak.gov.vn


1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa và y tế trường học; phối hợp trong các hoạt động xã hội; đoàn thể; trật tự, an ninh trường học, an toàn giao thông trong toàn ngành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên (HSSV)

a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện các văn bản, chủ trương, kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng, các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt công dân, học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự cho HSSV trong toàn ngành theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở;

b) Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp các hoạt động liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý cho HSSV để đề xuất với Giám đốc Sở biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời; tham mưu cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các cơ sở, đơn vị; phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi các thông tin có liên quan đến HSSV trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời báo cáo cho Giám đốc Sở và đề xuất biện pháp xử lý thông tin;

c) Theo dõi, tổng hợp công tác phát triển Đảng trong HSSV và đề xuất với Lãnh đạo Sở các chủ trương, biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của HSSV.

2. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, y tế trường học, bình đẳng giới

a) Chủ trì chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các văn bản, quy chế, quy định, chủ trương, kế hoạch về các hoạt động ngoài giờ lên lớp; ngoại khóa, y tế trường học; nguồn thu, chi Bảo hiểm Y tế; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh nước sạch môi trường; giáo dục dân số;

b) Hướng dẫn nội dung hoạt động, tổng hợp báo cáo, tổ chức cuộc thi phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường học;

c) Tham gia thực hiện việc bình đẳng giới và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của ngành.

3. Chủ trì tham mưu triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của ngành, bao gồm:

a) Tham mưu chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thể thao Liên ngành, Câu lạc bộ thể dục thể thao trong nhà trường; hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ; hoạt động xã hội, đoàn thể của học HSSV ngoài giờ lên lớp;

b) Tham mưu chỉ đạo, tổ chức và tham gia Hội thi Văn hóa, thể thao của học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; Hội thi Giai điệu tuổi hồng của ngành;

c) Tham mưu chỉ đạo, tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội, đoàn thể của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành;

4. Phối hợp trong các hoạt động xã hội, đoàn thể, trật tự, an ninh trường học và an toàn giao thông, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức, triển khai và kiểm tra các hoạt động xã hội, đoàn thể; nhân đạo, từ thiện; tham gia quản lý và thực hiện các loại học bổng, tài trợ của các tổ chức, cá nhân (trong đó có giáo dục dân tộc liên quan đến nội dung trên);

b) Phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Đoàn, Đội trong trường học; chủ trì tổ chức thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh;

c) Phối hợp, theo dõi, tham mưu xử lý các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường liên quan đến HSSV và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các đơn vị trực thuộc.

d) Tham mưu trong việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV, ngoại khóa, y tế trường học; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh nước sạch môi trường; giáo dục dân số; hoạt động xã hội; đoàn thể; trật tự, an ninh trường học;

đ) Tham mưu chỉ đạo, tổ chức, tham gia các hoạt động về An toàn giao thông, An ninh trường học trong toàn ngành.

5. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động công tác chính trị, tư tưởng của HSSV, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa và y tế trường học; các hoạt động xã hội, đoàn thể, trật tự, an ninh, an toàn giao thông trường học với UBND tỉnh và Bộ; tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về các công việc trên.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.