Phòng Giáo dục Mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3856.808

1   Bà: Võ Thị Phượng

Chức vụ:Trưởng phòng

Email: phuongvt@gddt.daklak.gov.vn

2   Bà: Ngô Nữ Mai Hương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: huongnnm@gddt.daklak.gov.vn

3   Bà: Phạm Thị Lanh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: lanhpt@gddt.daklak.gov.vn


I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã ban hành.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động, đề xuất các chủ trương biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở địa phương.

3. Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, giao ban, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn.

4. Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ quản lý và giáo viên mầm non theo quy định; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của ngành mầm non.

5. Chủ trì, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở mầm non.

6. Phối hợp trong việc xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người học; các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục; công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên mầm non và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ. Tham gia thẩm định đề án thành lập, giải thể các trường, lớp mầm non hoặc các trường học có bộ phận mầm non (nếu có).

7. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật và giáo dục dân tộc ngành mầm non.

8. Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng.

9. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động giáo dục mầm non của địa phương với UBND tỉnh và Bộ; tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành chương trình, đề án, dự án về giáo dục mầm non.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.