Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3856.805

1   Ông: Phạm Trịnh

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: trinhp@gddt.daklak.gov.vn

2   Bà: Nguyễn Thị Nam Vỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: vyntn@gddt.daklak.gov.vn

3   Bà: Lê Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Chuyên viên

Email: honglta@gddt.daklak.gov.vn

4   Ông: Phạm Đức Minh

Chức vụ: Viên chức biệt phái

Email: minhpd@gddt.daklak.gov.vn


I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo hoạt động chuyên môn về giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Giáo dục Thường xuyên (GDTX)

a) Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn của GDTX; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xây dựng xã hội học tập ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ;

b) Chủ trì chỉ đạo, kiểm tra thực hiện kế hoạch hoạt động về GDTX theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn; tham mưu quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm Tin học, Ngoại ngữ trực thuộc Sở theo quy định của Bộ;

c) Quản lý nhà nước về GDTX đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; quản lý Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; chủ trì trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, tiếng dân tộc thiểu số theo đúng quy định. Quản lý hồ sơ, phôi chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, tiếng dân tộc thiểu số; tổ chức dạy tiếng Việt cho người nước ngoài;

d) Chủ trì chỉ đạo các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên và Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm học tập cộng đồng về việc xây dựng xã hội học tập, mở rộng các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi người; công tác thư viện, phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở ngành GDTX;

đ) Chủ trì tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho các học sinh đã hoàn thành chương trình GDTX cấp THCS theo quy định của Bộ; thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; công tác bồi dưỡng thường xuyên, hội thảo, tập huấn, giao ban, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngành GDTX;

e) Phối hợp việc quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo GDTX, hướng nghiệp; việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra, tham gia đánh giá chuẩn Giám đốc, Phó Giám đốc, giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên;

f) Phối hợp thẩm định đề án thành lập, giải thể các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ;

g) Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động GDTX của địa phương với UBND tỉnh và Bộ. Tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, Đề án, dự án về GDTX.

2. Giáo dục Chuyên nghiệp (GDCN)

a) Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động, giảng dạy, học tập của Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk và Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk;

b) Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động liên kết đào tạo trình độ Đại học; liên kết đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp (khối ngành đào tạo giáo viên) tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;

c) Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước các tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, dự án và các dịch vụ về nước ngoài;

d) Chủ trì tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thuộc khối ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, cao đẳng; công tác bồi dưỡng thường xuyên, hội thảo, tập huấn, giao ban, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo công tác thư viện, phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học của các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc. Chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu khoa học và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên;

đ) Phối hợp trong việc quy hoạch, kế hoạch phát triển GDCN; việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục; thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên Trường Trung cấp Sư phạm Mầm Non Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk;

e) Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thực hiện công tác tuyển sinh; hỗ trợ và tạo điều kiện để tổ chức cho sinh viên, học sinh thực tập sư phạm tại địa phương; phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác tuyển sinh theo chế độ cử tuyển;

f) Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động GDCN của các trường trực thuộc với UBND tỉnh và Bộ; tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, Đề án, dự án về GDCN.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.