Phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3856.704

1   Ông: Nguyễn Văn Chiêu

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: chieunv@gddt.daklak.gov.vn

2   Bà: Trương Vũ Thị Hải Yến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: yentvth@gddt.daklak.gov.vn

3   Bà: Võ Thị Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: phuongvt@gddt.daklak.gov.vn

4   Bà: Thân Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Chuyên viên chính

Email: tuyenttk@gddt.daklak.gov.vn

 5   Bà: Lê Thị Ngọc Hoa

Chức vụ: Chuyên viên chính

Email: hoaltn@gddt.daklak.gov.vn

6 Bà: Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: oanhnt@gddt.daklak.gov.vn

7   Bà: Phạm Thị Lanh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: lanhpt@gddt.daklak.gov.vn


(Quyết định số 218/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 4  năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk )

Điều 13. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn về giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng cho học sinh mầm non, tiểu  học; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa và y tế trường học; phối hợp trong các hoạt động xã hội; đoàn thể; trật tự, an ninh trường học, an toàn giao thông trong toàn ngành.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về Giáo dục Mầm non

1.1. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã ban hành.

1.2. Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động, đề xuất các chủ trương biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở địa phương.

1.3. Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, giao ban, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn.

1.4. Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ quản lý và giáo viên mầm non theo quy định; Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của ngành mầm non.

1.5. Chủ trì tổ chức phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở các cơ sở giáo dục mầm non.

1.6. Phối hợp, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Phối hợp trong việc xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người học; các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục; công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên mầm non và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ.

1.7. Phối hợp tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật và công tác giáo dục dân tộc mầm non.

1.8 Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với các cơ sở giáo dục mầm non; tổng hợp, cập nhật kết quả đánh giá trên cơ sở dữ liệu ngành và báo cáo kết quả đánh giá với Bộ theo quy định.

1.9. Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng.

1.9. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động giáo dục mầm non của địa phương với UBND tỉnh và Bộ; tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành chương trình, đề án, dự án về giáo dục mầm non.

2. Về Giáo dục Tiểu học

2.1. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục tiểu học, các phòng giáo dục và đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa; nội dung, kế hoạch giáo dục; quy chế chuyên môn giáo dục tiểu học.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục tiểu học đã ban hành trong phạm vi toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục tiểu học.

2.3. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học; thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ.

2.4. Chủ trì triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của cấp tiểu học.

2.5. Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo công tác thư viện, phong trào tự làm đồ dùng dạy học; công tác bảo quản, sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở các cơ sở giáo dục tiểu học.

2.6. Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với các cơ sở giáo dục tiểu học; tổng hợp, cập nhật kết quả đánh giá trên cơ sở dữ liệu ngành và báo cáo kết quả đánh giá với Bộ theo quy định.

2.7. Phối hợp trong việc quy hoạch, xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học; kiểm tra, thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục.

2.8. Chủ trì tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, loại hình lớp ghép và công tác giáo dục dân tộc cấp tiểu học.

2.9. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động giáo dục tiểu học của địa phương với UBND tỉnh và Bộ; tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về giáo dục tiểu học.

3. Về công tác học sinh

3.1. Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, y tế trường học ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.

3.2. Phối hợp trong các hoạt động xã hội, đoàn thể, trật tự, an ninh trường học và an toàn giao thông, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.

3.3. Phối hợp thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa và y tế trường học; các hoạt động xã hội, đoàn thể, trật tự, an ninh, an toàn giao thông trường học với UBND tỉnh và Bộ.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.