Phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3856.704

1   Ông: Nguyễn Văn Chiêu

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: chieunv@gddt.daklak.gov.vn

2   Bà: Trương Vũ Thị Hải Yến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: yentvth@gddt.daklak.gov.vn

3   Bà: Võ Thị Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: phuongvt@gddt.daklak.gov.vn

4   Bà: Thân Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Chuyên viên chính

Email: tuyenttk@gddt.daklak.gov.vn

 5   Bà: Lê Thị Ngọc Hoa

Chức vụ: Chuyên viên chính

Email: hoaltn@gddt.daklak.gov.vn

6 Bà: Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: oanhnt@gddt.daklak.gov.vn

7   Bà: Phạm Thị Lanh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: lanhpt@gddt.daklak.gov.vn


(Quyết định số 153/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk)

Điều 13. Chức năng
Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn về giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Giáo dục Mầm non
1.1. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã ban hành.
1.2. Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động, đề xuất các chủ trương biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
1.3. Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ.
1.4. Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, giao ban, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, các phòng giáo dục và đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn.
1.5. Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo quy định; Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em của cấp học giáo dục mầm non.
1.6. Chủ trì tổ chức phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở các cơ sở giáo dục mầm non.
1.7. Phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người học; các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục và công tác thanh tra theo quy định.
1.8. Phối hợp tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật và công tác giáo dục dân tộc đối với giáo dục mầm non.
1.9. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
1.10. Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng.
1.11. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động giáo dục mầm non của địa phương với UBND tỉnh và Bộ. Theo dõi, cập nhật kết quả trên cơ sở dữ liệu Ngành được phân công. Tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành chương trình, đề án, dự án về giáo dục mầm non.
2. Giáo dục Tiểu học
2.1. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục tiểu học, các phòng giáo dục và đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa; nội dung, kế hoạch giáo dục; quy chế chuyên môn giáo dục tiểu học.
2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục tiểu học đã ban hành trong phạm vi toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục tiểu học.
2.3. Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học; thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ.
2.4. Chủ trì triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của cấp tiểu học.
2.5. Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo công tác thư viện, phong trào tự làm đồ dùng dạy học; công tác bảo quản, sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở các cơ sở giáo dục tiểu học.
2.6. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục tiểu học.
2.7. Phối hợp trong việc quy hoạch, xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học; kiểm tra, thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục.
2.8. Chủ trì tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, loại hình lớp ghép và công tác giáo dục dân tộc cấp tiểu học.
2.9. Theo dõi các hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.
2.10. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động giáo dục tiểu học của địa phương với UBND tỉnh và Bộ. Theo dõi, cập nhật kết quả trên cơ sở dữ liệu Ngành được phân công. Tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về giáo dục tiểu học.
3. Phối hợp chỉ đạo, triển khai công tác chính trị, tư tưởng; công tác học sinh; y tế trường học; trật tự, an ninh trường học, thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.