Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3856.341

1   Bà: Lê Thị Thảo

Chức vụ:Trưởng phòng

Email: thaolt@gddt.daklak.gov.vn

2   Ông: Trần Văn Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: hungtv@gddt.daklak.gov.vn

3    Bà: Krông Ái Hương Lan

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: krongaihuonglan@gddt.daklak.gov.vn

4   Ông: Phạm Trịnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: trinhp@gddt.daklak.gov.vn

5   Bà: Nguyễn Thị Nam Vỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: vyntn@gddt.daklak.gov.vn

6 Bà: Nguyễn Thị Mai Hương

Chức vụ: Chuyên viên chính

Email: huongntm@gddt.daklak.gov.vn

7   Ông: Hoàng Trọng Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hieuht@gddt.daklak.gov.vn

8   Ông: Chu Văn Phái

Chức vụ: Chuyên viên

Email: phaicv@gddt.daklak.gov.vn

9   Trung tá Dương Quang Bình

Chức vụ: Sĩ quan biệt phái

Email: binhdq@gddt.daklak.gov.vn

10   Ông: Tô Minh Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hungtm@gddt.daklak.gov.vn

11   Ông: Phan Văn Xuân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: xuanpv@gddt.daklak.gov.vn

12   Bà: Ngô Thị Huyền

Chức vụ: Viên chức biệt phái

Email: huyennt@gddt.daklak.gov.vn


(Quyết định số 218/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 4  năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk )

Điều 15. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn về giáo dục trung học, bao gồm trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT); giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục Quốc phòng – An ninh toàn ngành; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, công tác đoàn đội và y tế trường học đối với học sinh, sinh viên; phối hợp trong các hoạt động xã hội; đoàn thể; trật tự, an ninh trường học, an toàn giao thông trong toàn ngành.

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về Giáo dục Trung học

1.1. Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn. Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục trung học.

1.2. Tham mưu quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc Sở theo quy định của Bộ. Quản lý các trường THPT (công lập và tư thục) theo quy định.

1.3. Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên THCS, THPT theo quy định; Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của cấp THCS, THPT; tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi THPT.

1.4. Phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia; công tác thư viện, phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở trường THCS và THPT; công tác bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trung học.

1.5. Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hướng nghiệp, giáo dục Quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất; tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông. Thực hiện công việc chuyển trường cho học sinh THPT.

1.6. Chủ trì việc xét tốt nghiệp cho các học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS theo quy định của Bộ.

1.7. Chủ trì việc quản lý, chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10; cấp giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT.

1.8. Chủ trì, hướng dẫn, tham mưu Giám đốc Sở đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng THPT; Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên; tổng hợp, cập nhật kết quả đánh giá trên cơ sở dữ liệu ngành và báo cáo kết quả đánh giá và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ.

1.9. Chủ trì tham mưu công tác giáo dục thể chất, bao gồm:

a) Thường trực tham mưu chỉ đạo, tổng hợp (từ các phòng, ban thuộc Sở) hoạt động chuyên môn chính khóa, ngoại khoá về giáo dục thể chất trong toàn ngành;

b) Tham mưu tổ chức, tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp và các nội dung có liên quan đến Hội khỏe Phù Đổng;

c) Tham mưu tổ chức, tham gia Hội thao học sinh khuyết tật.

1.10. Thường trực giúp Giám đốc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

1.11. Phối hợp trong việc:

a) Kiểm tra thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; thanh tra; phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương;

b) Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục trung học. Thẩm định đề án thành lập, giải thể các trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học THPT;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá về công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và giáo dục dân tộc bậc trung học; công tác nuôi, dạy học sinh ở các trường phổ thông Dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, bộ phận nội trú ở các trường THPT;

d) Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp ở các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

1.12. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động giáo dục trung học của địa phương với UBND tỉnh và Bộ; tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về giáo dục trung học.

1.13. Chủ trì tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về Giáo dục dân tộc.

2. Về Giáo dục Thường xuyên (GDTX)

2.1. Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn của GDTX; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xây dựng xã hội học tập ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ.

2.2. Chủ trì chỉ đạo, kiểm tra thực hiện kế hoạch hoạt động về GDTX theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn; tham mưu quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm Tin học, Ngoại ngữ trực thuộc Sở theo quy định của Bộ.

2.3. Quản lý nhà nước về GDTX đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; quản lý Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; quản lý việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học, tiếng dân tộc thiểu số, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài theo đúng quy định.

2.4. Chủ trì chỉ đạo các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên và Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm học tập cộng đồng về việc xây dựng xã hội học tập, mở rộng các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi người; công tác thư viện, phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở ngành GDTX.

2.5. Chủ trì chỉ đạo tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho các học sinh đã hoàn thành chương trình GDTX cấp THCS theo quy định của Bộ; thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; công tác bồi dưỡng thường xuyên, hội thảo, tập huấn, giao ban, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngành GDTX.

2.6. Phối hợp việc quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo GDTX, hướng nghiệp; việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra, tham gia đánh giá chuẩn Giám đốc, Phó Giám đốc, giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

2.7. Phối hợp thẩm định đề án thành lập, giải thể các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ.

2.8. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và Hội Cựu giáo chức tỉnh để triển khai các hoạt động theo quy định.

2.9. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động GDTX của địa phương với UBND tỉnh và Bộ. Tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, Đề án, dự án về GDTX.

3. Về Giáo dục Chuyên nghiệp

3.1. Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động, giảng dạy, học tập Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

3.2. Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động liên kết đào tạo trình độ Đại học; liên kết đào tạo trình độ Cao đẳng (khối ngành đào tạo giáo viên) tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

3.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước các tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, dự án và các dịch vụ về nước ngoài.

3.4. Chủ trì tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thuộc khối ngành đào tạo giáo viên trình độ Đại học, cao đẳng; công tác bồi dưỡng thường xuyên, hội thảo, tập huấn, giao ban, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo công tác thư viện, phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học của các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc. Chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu khoa học và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

3.5. Phối hợp trong việc quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk; việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục; thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm tra và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

3.6. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thực hiện công tác tuyển sinh; hỗ trợ và tạo điều kiện để tổ chức cho sinh viên, học sinh thực tập sư phạm tại địa phương; phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác tuyển sinh theo chế độ cử tuyển.

3.7. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động giáo dục chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

4. Về công tác học sinh, sinh viên

4.1. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, y tế trường học

a) Chủ trì chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các văn bản, quy chế, quy định, chủ trương, kế hoạch về các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, y tế trường học; các báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự cho HSSV trong toàn ngành theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở; các nguồn thu, chi Bảo hiểm Y tế; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh nước sạch môi trường; giáo dục dân số.

b) Hướng dẫn nội dung hoạt động, tổng hợp báo cáo, tổ chức cuộc thi phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường học.

4.2. Chủ trì tham mưu triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của ngành, bao gồm:

a) Tham mưu chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thể thao Liên ngành, Câu lạc bộ thể dục thể thao trong nhà trường; hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ; hoạt động xã hội, đoàn thể của học HSSV ngoài giờ lên lớp;

b) Tham mưu chỉ đạo, tổ chức và tham gia Hội thi Văn hóa, thể thao của học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; Hội thi Giai điệu tuổi hồng của ngành;

c) Tham mưu chỉ đạo, tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội, đoàn thể của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành.

4.3. Phối hợp trong các hoạt động xã hội, đoàn thể, trật tự, an ninh trường học và an toàn giao thông, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục kỷ năng sống.

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức, triển khai và kiểm tra các hoạt động xã hội, đoàn thể; nhân đạo, từ thiện; tham gia quản lý và thực hiện các loại học bổng, tài trợ của các tổ chức, cá nhân (trong đó có giáo dục dân tộc liên quan đến nội dung trên);

b) Phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Đoàn, Đội trong trường học; chủ trì tổ chức thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh;

c) Phối hợp, theo dõi, tham mưu xử lý các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường liên quan đến HSSV và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các đơn vị trực thuộc;

d) Tham mưu chỉ đạo, tổ chức, tham gia các hoạt động về An toàn giao thông, An ninh trường học trong toàn ngành;

đ) Tham mưu cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các cơ sở, đơn vị; phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi các thông tin có liên quan đến HSSV trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời báo cáo cho Giám đốc Sở và đề xuất biện pháp xử lý thông tin.

4.4. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa và y tế trường học; các hoạt động xã hội, đoàn thể, trật tự, an ninh, an toàn giao thông trường học với UBND tỉnh và Bộ; tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về các công việc trên.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.