Phòng Quản lý chất lượng – CNTT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3817.146

1   Ông: Nguyễn Hoàng Chương

Chức vụ:Trưởng phòng

Email: chuongnh@gddt.daklak.gov.vn

2   Ông: Phạm Văn Ninh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: ninhpv@gddt.daklak.gov.vn

3   Ông: Phan Thanh Long

Chức vụ: Chuyên viên chính

Email: longpt@gddt.daklak.gov.vn

4   Ông: Bùi Tuấn Cường

Chức vụ: Chuyên viên

Email: cuongbt@gddt.daklak.gov.vn

5   Ông: Đinh Tấn Truyền

Chức vụ: Viên chức biệt phái

Email: truyendt@gddt.daklak.gov.vn

6   Ông: Phạm Đức Minh

Chức vụ: Viên chức biệt phái

Email: minhpd@gddt.daklak.gov.vn


(Quyết định số 153/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 4  năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk)

Điều 11. Chức năng
Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện dịch vụ công về khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu Ngành, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Công tác Khảo thí
1.1. Chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về lĩnh vực khảo thí.
1.2. Chủ trì về công tác thi, bao gồm: Thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, vùng, khu vực; tổ chức thi hoặc kiểm tra xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở và các kỳ thi khác. Chủ trì thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở (THCS) theo quy định của Bộ.
Tổ chức các kỳ thi, kiểm tra chất lượng các cấp học, ngành học theo kế hoạch; tổng kết, đánh giá các kỳ thi, hướng dẫn quy chế thi, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi.
1.3. Tổ chức triển khai thực hiện các kỳ thi, bao gồm: Ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi; tham mưu duyệt kết quả thi; tổ chức cấp giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp THPT, bản sao bằng tốt nghiệp THPT, chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ đã cấp; quản lý và kiểm tra việc cấp phát phôi bằng tốt nghiệp THCS; quản lý hồ sơ tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh.
1.4. Chủ trì trong việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số theo đúng quy định. Quản lý hồ sơ, phôi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số.
1.5. Xây dựng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra. Thực hiện các dịch vụ công về khảo thí.
1.6. Tham mưu việc ứng dụng CNTT trong việc quản lý điểm số của học sinh.
1.7. Chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ – Chính trị, tư tưởng đề xuất nhân sự thành lập các Hội đồng thi, các Ban thuộc các Hội đồng thi của các kỳ thi.
2. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD)
2.1. Chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về lĩnh vực KĐCLGD.
2.2. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức KĐCLGD, kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học, ngành học theo kế hoạch.
2.3. Chỉ đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đăng ký KĐCLGD các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.
2.4. Thực hiện các dịch vụ công về KĐCLGD.
3. Về công tác công nghệ thông tin
3.1. Chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về lĩnh vực CNTT.
3.2. Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án và hướng dẫn, thực hiện, kiểm tra, giám sát, thanh tra, thẩm định về ứng dụng và phát triển CNTT trong Ngành.
3.3. Tổ chức triển khai, hướng dẫn sử dụng, khai thác ứng dụng CNTT phục vụ công tác của các đơn vị thuộc Ngành. Thực hiện các dịch vụ công về CNTT.
3.4. Chủ trì trong việc bồi dưỡng về CNTT cho công chức, viên chức, người lao động.
3.5. Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính trong việc lập dự toán kinh phí, phân bổ nguồn vốn về CNTT.
4. Chủ trì tham mưu quản lý cơ sở dữ liệu Ngành, chuyển đổi số của toàn Ngành. Chủ trì công tác tuyển sinh cao đẳng, đại học.
5. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động Khảo thí, KĐCLGD và CNTT của Ngành với UBND tỉnh và Bộ. Tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến Khảo thí, KĐCLGD và CNTT.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.