Phòng Tổ chức cán bộ

Lượt xem:

Đọc bài viết

1   Ông: Nguyễn Hữu Quát

Chức vụ:Trưởng phòng

Điện thoại: 0914.092.881

Email: quatnh@gddt.daklak.gov.vn

2   Bà: Huỳnh Trịnh Mỹ Nữ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0914.158.489

Email:nuhtm@gddt.daklak.gov.vn

3   Ông: Trần Cao Lin

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0932.092.192

Email: lintc@gddt.daklak.gov.vn