Phòng Tổ chức cán bộ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3856.807

1   Ông: Nguyễn Hữu Quát

Chức vụ:Trưởng phòng

Email: quatnh@gddt.daklak.gov.vn

2   Bà: Huỳnh Trịnh Mỹ Nữ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email:nuhtm@gddt.daklak.gov.vn

3   Ông: Trần Cao Lin

Chức vụ: Chuyên viên

Email: lintc@gddt.daklak.gov.vn

4   Ông: Nguyễn Thái Hoàng

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hoangnt@gddt.daklak.gov.vn