THÔNG TƯ SỐ 34 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BGDĐT NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Đọc bài viết