Văn phòng

Lượt xem:

Đọc bài viết

1 Bà: Thái Thị Mỹ Bình

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0262.3857.421

Email: binhttm@gddt.daklak.gov.vn

 2   Bà: Ngô Nữ Mai Hương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Email: huongnnm@gddt.daklak.gov.vn

3   Ông: Phạm Hồng Yến

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0262.3897.979

Email: phy@gddt.daklak.gov.vn

4 Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0262.3852.106

Email: datnv@gddt.daklak.gov.vn

5   Bà: Bùi Thị Tố Loan

Điện thoại: 0262.3852.106

6   Ông: Nguyễn ĐìnhVinh

Điện thoại: 0262.3852.106

vinh-nd@gddt.daklak.gov.vn

7   Ông: Lê Hồng Khải

ảo vệ

Bảo vệ: 0262.3856.801

khailh@gddt.daklak.gov.vn

8 Ông: Nguyễn Văn Khoan

Chức vụ: Bảo vệ

Bảo vệ: 0262.3856.801

khoannv@gddt.daklak.gov.vn

9   Ông: Bùi Hùng Chiến

ái xe

chienbh@gddt.daklak.gov.vn

10   Ông: Phạm Văn Toàn

ái xe

toanpv@gddt.daklak.gov.vn

11   Bà: Ngô Thị Thanh Hoa

Chức vụ: Nhân viên

Email: hoantt@gddt.daklak.gov.vn


(Quyết định số 153/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 4  năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk )

Điều 3. Chức năng
Giúp Giám đốc Sở công tác tổng hợp, chỉ đạo, điều phối hoạt động của cơ quan Sở và toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Ngành); thực hiện Quy chế dân chủ; Công tác hành chính, quản trị; công tác thi đua, khen thưởng; công tác thông tin, truyền thông; công tác văn thư, lưu trữ; công tác đối nội, đối ngoại; công tác quốc phòng, an ninh của cơ quan Sở; tổ chức nghiên cứu khoa học – công nghệ; bảo vệ môi trường; phòng chống bão lụt, thiên tai; phòng chống cháy nổ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội, đoàn thể, nhân đạo, từ thiện của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên toàn Ngành.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Công tác tổng hợp, chỉ đạo, điều phối hoạt động của cơ quan Sở, toàn Ngành và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
1.1. Chủ trì tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở; theo dõi, đôn đốc hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch của Sở; dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh. Thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Bộ).
1.2. Làm đầu mối trong việc phối hợp các đơn vị thuộc Sở, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến công tác điều hành hoạt động chung của Ngành.
1.3. Thực hiện đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại Tập thể lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động thuộc cơ quan Sở hàng năm.
1.4. Phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh theo dõi việc triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ của các cơ sở giáo dục trong toàn Ngành.
1.5. Tham mưu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm thủ tục cho phép đi nước ngoài đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.
1.6. Chủ trì, hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng (văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính; phòng cháy, chữa cháy; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác văn phòng, truyền thông,…) cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức và nhân viên toàn Ngành.
2. Công tác hành chính, quản trị
2.1. Quản lý, thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra công tác lưu trữ: Thu nhận và xử lý các loại công văn đến (trừ công văn mật gửi riêng cho Lãnh đạo Sở và văn bản gửi đích danh cho các đơn vị, cá nhân); nhận và phát hành các loại báo chí; quản lý các con dấu (trừ dấu của Thanh tra); trực điện thoại và máy Fax; quản lý văn bản trên hệ thống Idesk của cơ quan Sở; in ấn tài liệu phục vụ các hoạt động, sao lục văn bản. Thư ký và dự thảo kết luận các cuộc họp (họp giao ban, họp lãnh đạo, họp cơ quan, các hội nghị,…). Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý của Sở.
2.2. Chủ trì việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng quy trình, hướng dẫn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của Văn phòng Sở. Chủ trì họp Cơ quan Sở hàng tháng, quý, năm.
2.3. Quản lý đất đai, trụ sở làm việc, tài sản, vật tư, thiết bị; đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc; bảo vệ trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, cảnh quan của cơ quan Sở; tham gia điều hành đội tự vệ cơ quan Sở, các ban diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản cơ quan theo quy định. Phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Sở tổ chức thực hiện việc xây dựng cơ quan văn hóa.
2.4. Đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Sở và các hội nghị của Ngành. Thực hiện công tác đối ngoại, lễ tân, tiếp khách (kể cả đón tiếp khách quốc tế), kỷ niệm các ngày lễ, tết và các hoạt động của cơ quan Sở. Xây dựng văn hóa công vụ trong cơ quan Sở.
3. Công tác thi đua, khen thưởng
3.1. Chủ trì trong việc tổ chức, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục và đào tạo của Ngành.
3.2. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ngành.
3.3. Vận động các nguồn tài trợ để xây dựng quỹ thi đua, khen thưởng.
4. Công tác thông tin, truyền thông
4.1. Làm đầu mối trong quan hệ với các cơ quan báo chí để thu thập và cung cấp thông tin; tổ chức họp báo theo yêu cầu của Giám đốc Sở.
4.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về Ngành; quản lý, điều hành và cập nhật nội dung hoạt động Website của Sở; phát hành tập san của Ngành.
4.3. Chủ trì, quản lý công tác bảo đảm an toàn và an ninh cho hệ thống CNTT do Sở quản lý; phụ trách kỹ thuật Website và hệ thống máy tính của cơ quan Sở; bảo đảm hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động giao ban, hội nghị, chỉ đạo trực tuyến của Sở.
4.4. Xây dựng và quản lý phòng truyền thống của Sở.
5. Tổ chức nghiên cứu khoa học – công nghệ; phòng chống bão lụt, thiên tai; phòng chống cháy nổ.
5.1. Chủ trì việc đánh giá và triển khai ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; thường trực và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.
5.2. Thường trực công tác phòng chống bão lụt, thiên tai và phòng chống cháy nổ của toàn Ngành.
6. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội, đoàn thể, nhân đạo, từ thiện của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên toàn Ngành.
7. Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên tổ chức các hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ Sở; tham gia diễn tập phòng thủ khu vực.
8. Tham gia hoạt động của ban chỉ đạo, ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về phát triển giáo dục có liên quan đến Văn phòng.
9. Tham mưu đăng ký các chỉ tiêu ở báo cáo tháng, quý, năm về tình hình phát triển kinh tế – xã hội cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.