Phòng Tổ chức cán bộ – Chính trị, tư tưởng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3856.807

 

1   Ông: Nguyễn Hữu Quát

Chức vụ:Trưởng phòng

Email: quatnh@gddt.daklak.gov.vn

2   Bà: Huỳnh Trịnh Mỹ Nữ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email:nuhtm@gddt.daklak.gov.vn

 3   Ông: Phan Nhật Khánh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: khanhpn@gddt.daklak.gov.vn

4   Ông: Trần Cao Lin

Chức vụ: Chuyên viên

Email: lintc@gddt.daklak.gov.vn

5   Ông: Nguyễn Thái Hoàng

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hoangnt@gddt.daklak.gov.vn

6   Ông: Võ Minh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tuanvm@gddt.daklak.gov.vn


(Quyết định số 218/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 4  năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk )

Điều 7. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động ở các cơ sở giáo dục; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; giám sát, thực hiện chế độ chính sách trong ngành giáo dục;

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Vì sự tiến bộ phụ nữ trong phạm vi được phân cấp.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác về lĩnh vực tổ chức bộ máy

1.1. Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng giáo dục và đào tạo.

1.2. Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.3. Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với các đơn vị thuộc Sở; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

1.4. Dự thảo các quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực thuộc Sở.

2. Xây dựng, quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động

2.1. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ sở trực thuộc.

2.2. Dự thảo quyết định: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk); công nhận, không công nhận Hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.3. Phối hợp dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Hội đồng chuyên môn, nghiệp vụ, các đoàn công tác, hội họp, tập huấn, hội thảo các hoạt động của ngành.

2.4. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hàng năm; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp. Thực hiện việc tinh giản biên chế theo Đề án được phê duyệt.

2.5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hết hạn tập sự, nâng ngạch, chuyển ngạch, mã số, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo; hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái, phụ trách kế toán, kế toán trưởng đối với viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và công chức, nhân viên, người lao động của cơ quan Sở.

2.6. Quản lý công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động của cơ quan Sở theo quy định. Chỉ đạo, theo dõi việc quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

3. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ công chức, viên chức và người lao động

3.1. Chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhà giáo, công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Đầu mối trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành.

3.3. Hướng dẫn, thực hiện, kiểm tra và tổng hợp việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

4. Công tác thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật

Hướng dẫn, thực hiện, giám sát và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách; đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

5. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp quản lý của tỉnh. Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của ngành

6. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động công tác tổ chức cán bộ của địa phương với UBND tỉnh và Bộ; tham gia Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về công tác tổ chức cán bộ.

7. Công tác chính trị, tư tưởng

7.1. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện các văn bản, chủ trương, kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng, các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt công dân, học tập nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chính sách pháp luật của Nhà nước, các báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự cho cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên (HSSV) trong toàn ngành theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

7.2. Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp các hoạt động liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, của cán bộ, công chức, người lao động và HSSV để đề xuất với Giám đốc Sở biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời.

7.3. Tham mưu trong việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV.

7.4. Phối hợp theo dõi, tổng hợp công tác phát triển Đảng trong HSSV và đề xuất với Lãnh đạo Sở các chủ trương, biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của HSSV.

7.5. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức với UBND tỉnh và Bộ; tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về các công việc trên.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.