Thanh tra

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3856.809

1 Ông: Dương Đình Long

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Email: longdt@gddt.daklak.gov.vn

2 Ông: Nguyễn Bảo Ngọc

Chức vụ: Phó chánh Thanh tra

Email: ngocnb@gddt.daklak.gov.vn

3 Ông: Đoàn Đình Duẩn

Chức vụ: Phó chánh Thanh tra

Điện thoại:  0906.474.207

Email: duandd@gddt.daklak.gov.vn

 4 Ông: Dương Thanh Thời

Chức vụ: Thanh tra viên

Email: thoidt@gddt.daklak.gov.vn

5   Bà: Hoàng Thị Cẩm Vân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: vanhtc@gddt.daklak.gov.vn

6   Bà: Lê Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Chuyên viên

Email: honglta@gddt.daklak.gov.vn


(Quyết định số 218/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 4  năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk )

Điều 5. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và công tác pháp chế. Thanh tra có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác thanh tra

1.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở. Trình Giám đốc để thực hiện thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

1.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

1.3. Thanh tra hành chính đối với Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông; Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; Ban Nghiên cứu giáo dục học sinh dân tộc và các cơ sở giáo dục trực thuộc khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

1.4. Thanh tra chuyên ngành đối với phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, trường trung cấp chuyên nghiệp theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học; cơ sở thực hành sư phạm, cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục tại địa phương.

Thanh tra các kỳ thi: Tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, chọn học sinh giỏi,…

1.5. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

1.6. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở và cộng tác viên thanh tra giáo dục ở địa phương.

1.7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

1.8. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Giúp Giám đốc Sở thường trực tiếp công dân.

1.9. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

1.10. Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1.11. Tổ chức xử phạt vi phạm pháp luật về hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật, đề xuất xử lý, xử phạt những hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực giáo dục.

2. Công tác pháp chế

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia soạn thảo văn bản và đóng góp ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

2.2. Thường xuyên rà soát, định kỳ xây dựng báo cáo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

2.3. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả việc kiểm tra và xử lý văn bản trong lĩnh vực chuyên môn của ngành.

2.4. Lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trong toàn ngành.

2.5. Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thi hành, thực hiện pháp luật trong phạm vi của ngành.

2.6. Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các tập thể, cá nhân; có ý kiến về mặt pháp lý với việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật, các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc, các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan (nếu có) trong phạm vi ngành theo quy định; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.