Kết quả kiểm tra thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn – Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngạch nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk năm 2019 (tuyển dụng trong năm 2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết