Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ kiểm tra thực hành tuyển dụng viên chức ngạch nhân viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết