V/v triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Lượt xem: