Ban Giám đốc

1 Ông: Phạm Đăng Khoa

Chức vụ: giám đốc

Điện thoại: 0262.3852100

Email: khoapd@gddt.daklak.gov.vn

– Lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; tổ chức cán bộ; kế hoạch – tài chính; phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; văn bằng chứng chỉ; thi đua khen thưởng của toàn Ngành; thực hiện Quy chế dân chủ, quy định của cơ quan; cải cách hành chính; công tác truyền thông; công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các chương trình dự án, đề án về giáo dục và đào tạo.

– Tham gia các ban chỉ đạo do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công; Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

–  Chủ tài khoản số 1.

– Phụ trách các phòng: Phòng Tổ chức cán bộ – Chính trị, tư tưởng; Phòng Kế hoạch – Tài chính.

– Tham gia các Dự án, Đề án: Kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Phát triển giáo dục trung học giai đoạn II; Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn II. Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

2 Ông: BÙI HỮU THÀNH CÁT

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0262.3855.493

Email: catbht@gddt.daklak.gov.vn

– Lĩnh vực công tác: Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực thuộc công tác Văn phòng Sở; công tác thanh tra, pháp chế của Ngành; chỉ đạo về cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện trường học; phòng chống lũ lụt, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các hoạt động xã hội và đoàn thể; tự vệ của cơ quan Sở; thi đua khen thưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

–  Chủ tài khoản số 2.

– Phụ trách các phòng: Văn phòng, Thanh tra Sở.

– Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh: An toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống dịch bệnh COVID-19; xây dựng nông thôn mới; phòng chống lũ lụt, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chương trình xóa đói, giảm nghèo; phát triển bền vững của tỉnh; toàn dân xây dựng đời sống văn hóa; quy hoạch phát triển Kinh tế – Văn hóa – Xã hội của tỉnh; Ban xã hội nhân văn của Hội đồng khoa học của tỉnh.

– Địa bàn phụ trách: Krông Búk, Buôn Hồ, Cư M’gar, Krông Năng, Ea H’Leo.

3 Ông: Đỗ Tường Hiệp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0262.3841.874

Email: hiepdt@gddt.daklak.gov.vn

– Lĩnh vực công tác: Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực thuộc công tác giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục dân tộc, giáo dục quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất; công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; công tác khảo thí, công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; vệ sinh môi trường và nước sạch; khoa học, công nghệ và môi trường; an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên; y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trường học; thi đua khen thưởng các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Chỉ đạo và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; việc triển khai chương trình, sách giáo khoa cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

– Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên, Phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc.

– Tham gia các Dự án, Đề án: Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên; hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông; dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2019-2025; tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025; tăng cường giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân; dạy tiếng Ê Đê trong trường tiểu học và trường trung học cơ sở; xây dựng xã hội học tập; xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong trường học; an toàn giao thông; chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

– Tham gia Ban chỉ đạo của tỉnh: Ứng dụng Công nghệ thông tin; Hội Thể thao học sinh, sinh viên Việt Nam; sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao; công tác dân số, gia đình và trẻ em; chương trình phát triển thanh thiếu niên. Tham gia Hội đồng Khoa học và công nghệ của tỉnh. Phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức.

– Địa bàn phụ trách: Buôn Đôn, Krông Bông, Krông Pắc, Ea Kar, M’Drắk.

 4   Bà: Lê Thị Kim Oanh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại:

Email: oanhltk@gddt.daklak.gov.vn

– Lĩnh vực công tác: Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực thuộc công tác giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; công tác nữ công của Ngành; chỉ đạo việc triển khai chương trình, sách giáo khoa cấp tiểu học.

– Tham gia các Dự án, Đề án: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non; tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số; giáo dục trẻ khuyết tật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

– Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Giáo dục Mầm non – Giáo dục Tiểu học, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

– Địa bàn phụ trách: Buôn Ma Thuột, Cư Kuin, Ea Súp, Krông Ana, Lắk.