Thong báo số: 1595/TB-HĐTD Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển và danh sách những thí sinh cần bổ sung hồ sơ để tham gia dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (Tuyển dụng năm 2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết