Văn phòng

Lượt xem:

Đọc bài viết

1 Bà: Thái Thị Mỹ Bình

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0983.568.938

Email: binhttm@gddt.daklak.gov.vn

2 Bà: Niê Thanh Mai

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0935.770.092

Email: niethanhmai@gddt.daklak.gov.vn

3 Ông: Phạm Hồng Yến

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0905.040.404

Email: phy@gddt.daklak.gov.vn

4   Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0942.089.579

Email: datnv@gddt.daklak.gov.vn

5   Bà: Bùi Thị Tố Loan

6   Ông:Nguyễn Đình Vinh

0914.751.727

vinh-nd@gddt.daklak.gov.vn

7   Ông: Lê Hồng Khải

Nhân viên bảo vệ

01693.548.780

khailh@gddt.daklak.gov.vn

8   Ông: Bùi Hùng Chiến

Nhân viên lái xe

0914.032.112

chienbh@gddt.daklak.gov.vn

9   Ông: Phạm Văn Toàn

Nhân viên lái xe

0983.515.627

toanpv@gddt.daklak.gov.vn

10 Ông: Nguyễn Văn Khoan

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

0983.023.845

khoannv@gddt.daklak.gov.vn


I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở công tác tổng hợp, chỉ đạo, điều phối hoạt động của cơ quan Sở và toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là ngành); thực hiện Quy chế dân chủ; công tác hành chính; công tác thi đua, khen thưởng; công tác thông tin, truyền thông; công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức nghiên cứu khoa học-công nghệ; bảo vệ môi trường; phòng chống lụt bão, thiên tai; phòng chống cháy nổ.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác tổng hợp, chỉ đạo, điều phối hoạt động của cơ quan Sở, toàn ngành và thực hiện Quy chế dân chủ.

a) Chủ trì tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở; theo dõi, đôn đốc hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch của Sở; dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh. Thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Bộ);

b) Làm đầu mối trong việc phối hợp các đơn vị thuộc Sở, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến công tác điều hành hoạt động chung của ngành;

c) Thực hiện đánh giá tập thể Lãnh đạo Sở, công chức thuộc Văn phòng Sở; tổng hợp đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Sở hàng năm;

d) Phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, theo dõi việc triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ của các cơ sở giáo dục trong toàn ngành;

đ) Tham mưu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm thủ tục cho phép đi nước ngoài đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2. Công tác hành chính, quản trị

a) Thu nhận và xử lý các loại công văn đến (trừ công văn mật gửi riêng cho Lãnh đạo Sở và văn bản gửi đích danh cho các đơn vị, cá nhân); nhận và phát hành các loại báo chí; quản lý các con dấu (trừ dấu của Thanh tra); trực điện thoại và máy Fax; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Sở; in ấn tài liệu phục vụ các hoạt động, sao lục văn bản. Thư ký và dự thảo kết luận các cuộc họp (họp giao ban, họp lãnh đạo, họp cơ quan, các hội nghị,…). Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn phòng; lưu trữ các văn bản do Sở ban hành;

b) Chủ trì việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008; công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại Văn phòng Sở. Quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của Văn phòng Sở. Chủ trì họp Văn phòng Sở hàng tháng, quý, năm;

c) Quản lý đất đai, trụ sở làm việc, tài sản vật tư thiết bị; đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc; bảo vệ trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, cảnh quan của cơ quan Sở; tham gia điều hành đội tự vệ cơ quan Sở, các ban diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh, sở, các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản cơ quan theo quy định; thực hiện việc “Xây dựng cơ quan Văn hóa”;

d) Đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Sở và các hội nghị của ngành. Thực hiện công tác đối ngoại, lễ tân, tiếp khách, kỷ niệm các ngày lễ, tết và các hoạt động của cơ quan Sở.

3. Công tác thi đua, khen thưởng

 Chủ trì trong việc tổ chức, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục và đào tạo của ngành. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của ngành.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền, lưu trữ

a) Làm đầu mối trong quan hệ với các cơ quan báo chí để thu thập và cung cấp thông tin; tổ chức họp báo theo yêu cầu của Giám đốc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý của Sở;

b) Xây dưng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về ngành; quản lý, điều hành và cập nhật nội dung hoạt động website của Sở; phát hành tập san của ngành;

c) Chủ trì, quản lý công tác bảo đảm an toàn và an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin do Sở quản lý; phụ trách kỹ thuật website và hệ thống máy tính của cơ quan Sở; bảo đảm hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động giao ban, hội nghị, chỉ đạo trực tuyến của Sở;

d) Quản lý, thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra công tác lưu trữ trong toàn ngành;

đ) Xây dựng và quản lý phòng truyền thống của Sở.

5. Tổ chức nghiên cứu khoa học-công nghệ; bảo vệ môi trường, phòng chống lụt bão, thiên tai; phòng chống cháy nổ

a) Chủ trì việc đánh giá và triển khai ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; thường trực và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường;

b) Thường trực công tác phòng chống lụt bão, thiên tai và phòng chống cháy nổ của toàn ngành.

6. Tham gia hoạt động của ban chỉ đạo, ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về phát triển giáo dục có liên quan đến Văn phòng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.