Phòng Giáo dục Tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3856.704

1   Ông: Nguyễn Văn Chiêu

Chức vụ:Trưởng phòng

Email: chieunv@gddt.daklak.gov.vn

2   Bà: Trương Vũ Thị Hải Yến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: yentvth@gddt.daklak.gov.vn

3   Bà: Thân Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tuyenttk@gddt.daklak.gov.vn

 4   Bà: Lê Thị Ngọc Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hoaltn@gddt.daklak.gov.vn

5 Bà: Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: oanhnt@gddt.daklak.gov.vn


I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn về giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục tiểu học, các phòng giáo dục và đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa; nội dung, kế hoạch giáo dục; quy chế chuyên môn giáo dục tiểu học.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục tiểu học đã ban hành trong phạm vi toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục tiểu học.

3. Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ; thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ.

4. Chủ trì triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học theo quy định; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của cấp tiểu học.

5. Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo công tác thư viện, phong trào tự làm đồ dùng dạy học; công tác bảo quản, sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở tiểu học.

6. Phối hợp trong việc quy hoạch, xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học; kiểm tra, thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên tiểu học; tham gia thẩm định đề án thành lập, giải thể các trường tiểu học hoặc các trường phổ thông có cấp tiểu học (nếu có).

7. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, loại hình lớp ghép và giáo dục dân tộc cấp tiểu học.

8. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động giáo dục tiểu học của địa phương với UBND tỉnh và Bộ; tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về giáo dục tiểu học.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.