Phòng Khảo thí và KĐCLGD-CNTT

Lượt xem:

Đọc bài viết

1   Ông: Nguyễn Hoàng Chương

Chức vụ:Trưởng phòng

Điện thoại:  0914.235.557

Email: chuongnh@gddt.daklak.gov.vn

2   Ông: Phạm Văn Ninh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0915.021.144

Email: ninhpv@gddt.daklak.gov.vn

3   Ông: Phan Thanh Long

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0914.179.353

Email: longpt@gddt.daklak.gov.vn

4   Ông: Bùi Tuấn Cường

Chức vụ: Viên chức biệt phái

Điện thoại: 01689.957.458

Email: cuongbt@gddt.daklak.gov.vn

5 Ông: Đinh Tấn Truyền

Chức vụ: Viên chức biệt phái

Điện thoại: 0943.089.139

Email: truyendt@gddt.daklak.gov.vn


I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện dịch vụ công về khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Khảo thí

a) Chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về lĩnh vực khảo thí;

b) Chủ trì về công tác thi, bao gồm: Thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, vùng, khu vực; tổ chức các kỳ thi, kiểm tra chất lượng các cấp học, ngành học theo kế hoạch; tổng kết, đánh giá các kỳ thi, hướng dẫn quy chế thi, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi;

c) Tổ chức triển khai thực hiện các kỳ thi, bao gồm: Ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi; tham mưu duyệt kết quả thi; tổ chức cấp giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp THPT, bản sao bằng tốt nghiệp THPT, chỉnh sửa nội dung văn bằng đã cấp; quản lý và kiểm tra việc cấp phát phôi bằng tốt nghiệp THCS; quản lý hồ sơ tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh;

d) Xây dựng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra. Thực hiện các dịch vụ công về khảo thí;

đ) Tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý điểm số của học sinh;

e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ đề xuất thành lập các Hội đồng thi, các Ban thuộc các Hội đồng thi của các kỳ thi.

2. Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD)

a) Chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về lĩnh vực KĐCLGD;

b) Chủ trì tổ chức KĐCLGD các cấp học, ngành học theo kế hoạch;

c) Chỉ đạo các trường: Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk, Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đăng ký KĐCLGD các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo;

d) Thực hiện các dịch vụ công về KĐCLGD;

đ) Phối hợp với phòng Giáo dục Thường xuyên-Chuyên nghiệp trong việc mở mã ngành đào tạo và công tác tuyển sinh vào TCCN, cao đẳng, đại học.

3. Công tác công nghệ thông tin (CNTT)

a) Chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về lĩnh vực công nghệ thông tin;

b) Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án và hướng dẫn, thực hiện, kiểm tra, giám sát, thanh tra, thẩm định về ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành;

c) Tổ chức triển khai, hướng dẫn sử dụng, khai thác ứng dụng CNTT phục vụ công tác của các đơn vị thuộc ngành. Thực hiện các dịch vụ công về CNTT;

d) Chủ trì trong việc bồi dưỡng về CNTT cho công chức, viên chức, người lao động;

đ) Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính trong lập dự toán kinh phí, phân bổ nguồn vốn về CNTT.

4. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động Khảo thí, KĐCLGD và CNTT của ngành với UBND tỉnh và Bộ; tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến Khảo thí, KĐCLGD và CNTT.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.